czwartek 05 grudnia

Katecheza: Ideologia gender - ostrzeżenie


Drodzy Rodzice

Przesyłamy Wam najnowszą katechezę RZK AW wygłoszoną w Warszawie 23 października br. w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski podczas Ogólnopolskiego Spotkania Rady Ruchów Katolickich nt. Ideologii gender-ostrzeżenie. Ideologia ta, w coraz to większym stopniu uderza w dzieci, młodzież i rodziny. Zataczając coraz to szersze kręgi niszczy podstawowe wartości przekazywane w rodzinie i szkole To ważny moment aby podzielić się refleksjami i wiedzą na ten temat.

Wiedza o gender przedstawiana w mediach oraz prasie brukowej jako prawdziwa idea wolności, równouprawnienia, szczęścia, osobistego spełnienia związanego z następstwem zmiany płci społeczno-kulturowej (czasami kilkakrotnie w życiu) jest znikoma i fragmentaryczna. Brak świadomości zagrożeń jakie za sobą ta ideologia i kultura fałszywie pojętej wolności niesie może stanowić nieobliczalne w skutkach następstwa dla naszych dzieci, a co za tym idzie w przyszłości dla naszych rodzin.

Zatroskani o losy naszych dzieci, rodzin oraz o przekazywanie i promowanie najwyższych wartości - rodzice.


SEKRETARIAT RADY ZRZESZEŃ KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa

tel. 22/531 71 60; www.zrzeszenia-aw.pl ; e-mail: srzkaw@mkw.pl

Warszawa, 25 października 2013


KATECHEZA

Temat: Ideologia gender - ostrzeżenie.


Wstęp

Dnia 23 października 2013 r. w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie miało miejsce spotkanie Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Obradom przewodniczył o. Adam Schulz SJ - przewodniczący ORRK. Na spotkaniu był obecny abp. Józef Kupny - delegat KEP ds. ruchów i stowarzyszeń katolickich. Jednym z punktów obrad był referat poświęcony ideologii gender. Ponieważ problem przedstawiony w referacie jest bardzo ważny, dlatego w oparciu o wykład i otrzymane materiały, a także wykorzystując inne dostępne informacje przedstawiamy niektóre aspekty tej ideologii - analizując zagadnienie od strony teologicznej.


W publikacjach dotyczących gender można znaleźć następujące określenie dotyczące tego terminu: Gender (ang.) płeć społeczno-kulturowa; jest zespołem cech, atrybutów, postaw, ról społecznych, a także oczekiwań społecznych, związanych z ludzką seksualnością. Pojęcie to jest różne do pojęcia płci biologicznej (ang. sex) - dotyczącej anatomicznych różnic między ciałem kobiety i ciałem mężczyzny, z którymi się rodzimy. Płeć kulturowa (gender) kształtowana jest społecznie, "uczymy się" jej w procesie socjalizacji, edukacji, wychowania. Może się ona zmieniać w czasie i przestrzeni.[1] Powyższa definicja terminu gender czyni zeń ideologię, która faktycznie wypiera i zastępuje pojęcie płci naturalnej, biologicznej (sex). Czyli gender sprzeciwia się porządkowi naturalnemu - nie tylko wypierając biologiczne pojęcie płci, ale także niszcząc naturalne podstawy rodziny, opartej na związku mężczyzny i kobiety. Pojęcie to ma bardzo szeroki, nieostry zakres, jest "rozmyte", co prowadzi do zachwiania samej tożsamości człowieka, a szczególnie jego tożsamości płciowej - jako mężczyzny i kobiety. Genderowcy dażą do wyrugowania słów "ojciec" i "matka", a zastąpienia ich przez "rodzic I" i "rodzic II".[2] Płeć gender opiera się na wewnętrznym, indywidualnym poczuciu - czyli jest bardzo subiektywna. Odrywa ona seksualność od jej istotnych powiązań, z relacją małżeńską mężczyzny i kobiety oraz z wydawaniem na świat potomstwa.[3]


Ideologii gender traktuje seksualność jako najważniejszą dziedzinę życia człowieka, która wszystko określa i wszystkim kieruje - czyli jest to koncepcja freudowska. Ponadto ideologia ta ma charakter hedonistyczny - przyjemność związana z aktami seksualnymi staje się w niej najwyższym celem, dającym człowiekowi pełnię szczęścia. W rzeczywistości ideologia gender prowadzi do zniewolenia zmysłowego, do oddania się człowieka pod dyktando najniższych popędów. W imię nieograniczonej swobody seksualnej odbiera mu wolność duchową.[4] Szczególnie niebezpieczne jest propagowanie tej ideologii wśród dzieci i młodzieży. Propagowanie ideologii gender wśród młodocianych nie tylko obniża ich wiek inicjacji seksualnej, ale także niszczy sumienie młodych ludzi. Na przykład w jednym z materiałów formacyjnych edukatorów gender można znaleźć pochwałę masturbacji, pettingu i używania środków antykoncepcyjnych, a także pochwałę współżycia przedmałżeńskiego.[5]


Obecnie gender nie jest tylko książkową teorią. Ideologia ta rozwija się w całym świecie. Na jej propagowanie i kształcenie kadry wydaje się ogromne pieniądze.[6] W Polsce kadrę ideologów gender kształci się na kilkunastu uniwersytetach: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu itd.[7] Ideologia ta w wielu krajach świata stanowi podstawę norm prawnych i najnowszych dokumentów określających edukację seksualną dzieci i młodzieży. Sprzeciwianie się jej traktowane jest jako "niepoprawność polityczna".[8] Zdaniem ideologów gender edukacja seksualna powinna się rozpocząć przed czwartym rokiem życia i mieć charakter systematyczny - od przedszkoli do szkół średnich, w całym programie nauczania szkolnego.[9] Obecnie ideologowie gender prowadzą już wiele programów pilotażowych poczynając od przedszkoli. W tym celu tworzą własne fundacje i kształcą kadrę.[10] Na terenie Polski ideologowie gender działają zrzeszeni w stowarzyszeniach i grupach edukacyjnych: PONTON, JASKÓŁKA, NAWIGATOR. Zapraszani są oni do szkół, placówek wychowawczych, a nawet katolickich uczelni, czy parafii - często ukrywając swoją tożsamość, swoje prawdziwe poglądy. Mówią, że są katolikami i opierają się na rzetelnej wiedzy naukowej.[11] Jednak np. PONTON demaskuje ich własna strona internetowa. Na stronie PONTONU można znaleźć w broszurze (pdf) pt. "Jak dojrzewać i nie zwariować" polecaną lekturę: Dan Hojer Gunilla Kvarnstrom, Wielka księga cipek oraz tenże, Wielka księga siusiaków. Książki te polecane dla dzieci szkoły podstawowej zawierają gorszące treści, a nawet wprost obrażają uczucia religijne - obrazek nagiej kobiety na krzyżu.[12]


1. Ideologia gender jako narzędzie cywilizacji śmierci.

Papież Benedykt XVI, wychodząc od wypowiedzi wielkiego rabina Francji Gilles Bernheima, odniósł się do ideologii gender jako systemu filozoficznego sprzecznego z naturą stworzoną przez Boga. Zdaniem Papieża płeć w tej filozofii nie jest już pierwotny faktem natury, ale rolą społeczną. Tym samym ideologia ta sprzeciwia się naturze, czyli sprzeciwia się porządkowi życia ustanowionemu przez Boga, a przez to wpisuje się w nurt cywilizacji śmierci. Filozofia gender podważając porządek natury sprzeciwia się samemu Bogu Stwórcy. Ponadto kwestionując dualizm istoty ludzkiej, jako mężczyzny i kobiety, zapisany w stworzeniu (por. Rdz 1, 27), niszczy ona podstawy godności ludzkiej. Człowiek w tej ideologii działa przeciwko własnej naturze. Konsekwencje takiego podejścia do człowieka są bardzo rozległe. Ideologia gender niszczy rodzinę, odbiera dzieciom ich naturalne ognisko urodzenia, wzrostu i wychowania. Oddzielając dziecko od więzi z ojcem i matką, czyni zeń przedmiot - z podmiotu osoby ludzkiej czyni przedmiot posiadania i manipulacji genetycznych.[13]


Należy zauważyć, że dotychczasowe ideologie, np. komunizm i faszyzm, atakowały człowieka przede wszystkim zewnętrznie. Natomiast ideologia gender godzi w same podstawy natury, atakuje człowieka do wewnątrz. Wpajany od dzieciństwa erotyzm staje się najważniejszym celem. Czyni on z ciała ludzkiego przedmiot użycia i sidła niewoli. Ponieważ sfera seksualna w porządku naturalnym zabezpiecza istnienie człowieka na ziemi, dlatego uderzenie w nią prowadzi do śmierci cywilizacji ludzkiej. Człowiek owładnięty niewolą zmysłów traci zdolność kochania i zamyka się na przekazywanie życia. Uczynienie z przyjemności seksualnej najwyższego celu prowadzi do uprzedmiotowienia ciała ludzkiego przez antykoncepcję i do strasznej zbrodni zabijania nienarodzonych. Ponadto oderwanie człowieka przez ideologię gender od naturalnej rodziny prowadzi do eksperymentów na embrionach i pozbawionej godności "produkcji" istot ludzkich w klinikach.[14]


Ideologia gender zawiera w sobie koncepcję "czystej razy", "higieny rasowej". Pojęcie to nie jest bynajmniej wynalazkiem faszystów. Pisał o nim Theodore Roosvelt, dwudziesty szósty prezydent USA, sprawujący urząd w latach 1901-1909. Według niego należy eliminować ze społeczności jednostki mniej wartościowe i szkodliwe, przez uniemożliwienie im rozmnażania się. Kryminaliści powinni być sterylizowani, a ludziom o niskiej inteligencji powinno być zabronione pozostawianie po sobie potomstwa.[15] Jedna z twórców ideologii gender Margaret Sanger (1879-1966) była promotorką przymusowej aborcji i sterylizacji chorych psychicznie i genetycznie.[16]


Ideologia gender jawi się jako narzędzie cywilizacji śmierci. Oczywiście patrząc od strony nadprzyrodzonej cywilizację tę chce zbudować na ziemi szatan i jego upadli aniołowie. Można jednak wskazać także w czyich rękach w sensie ludzkim znajduje się ta ideologia. W 1980 r. w USA w Elbert County (stan Georgia) na prywatnej działce ustawiono ogromny pomnik. Składa się on m.in. czterech olbrzymich kamiennych płyt (każda ok. 30 ton), na których wypisane jest w ośmiu językach dziesięć praw nowego świata (wieku rozumu)[17]. Pomnik ten postawiła grupa masońska, najprawdopodobniej Freemasons lub Rosicrucians. Grupa ta dąży do zbudowania jednego rządu światowego. Ideologia gender jest właśnie narzędziem w budowie tegoż rządu. Widać to jasno z pierwszych praw nowego świata, który oni chcą zbudować. Pierwszy punkt mówi, że ludność świata należy utrzymywać na poziomie poniżej 500 milionów. Filozofia gender znakomicie będzie temu służyć. Aborcja, eutanazja, środki antykoncepcyjne, sterylizacja, homoseksualizm prowadzą do zmniejszenia ludności świata. Także, jak powiedziano wyżej, przyczynia się do tego ukazanie przyjemności seksualnej jako celu samego w sobie, a nie na usługach prokreacji. Drugie prawo nowego, masońskiego świata mówi o sztucznym kierowaniu prokreacją i o zachowaniu jednostek tylko zdrowych i wartościowych.[18] Ideologia gender będzie także przydatna, gdy już powstanie światowy rząd, bowiem im bardziej odbiera się ludziom wolność polityczną i gospodarczą, tym bardziej trzeba zwiększyć wolność seksualną - na zasadzie rekompensaty. Według psychoanalityków aby kontrolować ludźmi, trzeba rozpalić ich namiętności.[19]


2. Odrzucenie Bożego porządku świata w ideologii gender.

Ideologia gender stawia człowieka w miejsce Boga. Stanowi ona realizację szatańskiej pokusy z raju: będziecie jak Bóg (por. Rz 3, 5). Uderzenie w naturę stworzoną, zaprzeczenie jej porządkowi ustalonemu przez Boga oznacza odrzucenie wiary w Boga. Człowiek, który uzurpuje sobie władzę nad życiem i śmiercią, bałwochwalczo stawia siebie w miejsce Boga. Jednak nie osiągnie on władzy nad światem posługując się wyuzdaną swobodą seksualną. Tak naprawdę, jak już powiedziano wyżej, rozwiązłość seksualna prowadzi nie do panowania, ale do niewoli duchowej człowieka - przez zniewolenie zmysłowe. Ideologia gender nie będzie, jak chcieliby masoni w dziesiątym punkcie praw nowego świata, błogim życiem w harmonii z naturą. Masoneria propagując ideologię gender popycha ludzkość pod tyranię szatana. Ideologia gender jest ostatecznie związana nie z ateizmem, ale z satanizmem. Zresztą nie przez przypadek internetowe strony poświęcone pornografii często zawierają szatańską symbolikę. Wielu prekursorów gender uprawiało praktyki satanistyczne, okultystyczne i magię. "Diabeł pomaga swoim, ale zarazem ciągnie ich do piekła". Ideologia gender odrzucając Boga prowadzi do zniszczenia świata i społecznego chaosu.[20]


Przykładem rugowania Bożego porządku z zasad ludzkiego postępowania i życia jest problem in vitro. W wielu dyskusjach nie zauważa się najważniejszego, a zarazem bardzo prostego argumentu, który czyni tę metodę niedopuszczalną dla ludzi wierzących. Godność życia ludzkiego wymaga, aby poczęło się ono w naturalnym stosunku seksualnym mężczyzny i kobiety, jako aktu miłości małżeńskiej, tak jak to Bóg zaplanował w naturze stworzonej, a nie w laboratorium. In vitro otwiera drogę do manipulacji genami, manipulacji ludzkim życiem, czyni z człowieka przedmiot eksperymentów medycznych, co sprzeciwia się godności człowieka. Człowiek nie jest przedmiotem, na którym można eksperymentować, ale osobą, dzieckiem Bożym. Taki jest podstawowy argument, dla którego in vitro jest metodą nie do przyjęcia.[21]


Filozofia gender prowadzi do budowania świata amoralnego, poza moralnością chrześcijańską.[22] Takiego jednak świata nie da się zbudować. Ponieważ Bóg stworzył świat i nadał mu prawa zapisane w naturze i ludzkim sumieniu, a także zasady moralne dane w objawianiu Starego i Nowego Testamentu, próba budowy świata bez tych zasad, prowadzi do unicestwienia świata. Ludzkiego sumienia, głosu Boga w ludzkiej duszy nie da się całkowicie zagłuszyć. Zagłuszanie siłą tegoż głosu może prowadzić do samobójstwa. Na przykład, jeden z twórców ideologii gender John Money, psychiatra, prowadził terapeutycznie dziecko, bliźniaka, któremu we wczesnym dzieciństwie, z powodu okaleczenia - tak to tłumaczono, zmieniono operacyjnie płeć z chłopca na dziewczynkę. W rzeczywistości było to ukryty eksperyment medyczny. Człowiek ten nie mógł się pogodzić z faktem zmiany swojej płci i w wieku 38 lat odebrał sobie życie.[23]


Dokument opisujący standardy edukacji seksualnej w Europie w grupie potencjalnych partnerów edukacji seksualnej wymienia m.in. organizacje religijne.[24] Jednak w innym miejscu tego samego dokumentu jest mowa, choć nie wprost, o religii jako czynniku hamującym edukację seksualną.[25] Jest sprawą oczywistą, że promotorzy gender muszą się liczyć z istnieniem na świecie i oddziaływaniem organizacji religijnych. Jednak chciałby religie dopasować do swoich celów. A przede wszystkim zneutralizować ich wpływ moralny na społeczeństwo. Jeśli jednak np. Kościół Rzymskokatolicki wyrzekłby się głoszenia nauki moralnej zawartej w Ewangelii, byłby nadal Kościołem? Oczywiście, że wtedy nie byłby już Kościołem Chrystusa. Dlatego Kościół stoi na przeszkodzie ideologii gender, o czym wyraźnie powiedział Papież Benedykt XVI[26], a także wcześniej bł. Jan Paweł II.[27] Zatem obecne ataki na Kościół nie są niczym dziwnym. Zwolennicy ideologii gender chcą podważyć autorytet moralny Kościoła, atakując jego oficjalnych przedstawicieli - biskupów i kapłanów. Należy się spodziewać, że ataki te będą coraz bardziej silne, w miarę umacniania się masońskiej ideologii gender.[28]


3. Niszczenie życia duchowego przez ideologię gender.

Ideologia gender w swoich skutkach prowadzi do zablokowania, a w najlepszym wypadku utrudnienia normalnego rozwoju duchowego i emocjonalnego. Najbardziej narażeni są na zły wpływ tej ideologii dzieci i młodzież - osoby, które dopiero kształtują się duchowo. Dlatego za szczególną perfidię trzeba poczytać propagowanie ideologii gender wśród małych dzieci. Jest to zbrodnia moralna dokonana na dzieciach. Kiedy mówimy o "niewinności dziecka" mamy na myśli m.in. brak skażenia myślami i obrazami erotycznymi. Dzieci potrzebują swobodnej i radosnej przestrzeni wychowania, zabawy, odkrywania świata. Wczesne rozbudzenie seksualne prowadzi ich od koncentracji tylko na tej jednej i to cielesnej sferze życia, uniemożliwiając rozwój innych sfer życia, a szczególnie duchowości. Dzieje się tak dlatego, że sfera seksualna związana jest z silnymi emocjami. Powszechnie wiadomo z psychologii, że w dzieciństwie najmocniej koduję się w psychice zdarzenia związane z silnymi emocjami. Obrazy i słowa z dziedziny seksualnej niszczą barierę wstydu, która stanowi naturalną ochronę przez złymi wpływami otoczenia, ochronę godności człowieka.[29] Edukatorzy seksualni siłą łamią wstydliwość dzieci przez różne techniki psychologiczne, np. konieczność publicznej werbalizacji swoich odczuć i zachowań seksualnych, używanie na pokazach plastikowych penisów, pluszowych wagin, prezerwatyw, pokazywanie szokujących filmów.[30]


Edukatorzy seksualni często podważają w obliczu dzieci autorytet rodziców. Tłumacząc dzieciom i młodzieży, że rodzice nie mają odpowiedniej wiedzy, aby wychowywać seksualnie. Działanie takie jest uderzeniem w naturalne podstawy wychowania, rodzice przecież są pierwszymi wychowawcami i kierownikami duchowymi swoich dzieci. Działanie rodziców w dziedzinie wychowawczej, także w dziedzinie wychowania seksualnego, jest najważniejsze i najlepsze, ponieważ dzieci związani są z rodzicami więzami miłości, która stanowi największą potrzebę duchową dziecka. Dzięki więzom miłości wychowanie przez rodziców w żaden sposób nie narusza wrażliwości i wstydliwości dziecka. Aktualnie toczy się debata w UE i ONZ dotycząca umocnienia tzw. "praw dziecka", która ma prowadzić do prawnego odebrania rodzicom ich wychowawczego autorytetu oraz do seksualizacji najmłodszych.[31]


Przykładem praktyk niszczących życie duchowe, uważanych i ukazywanych dzieciom i młodzieży za normalne, jest masturbacja. W wytycznych UE dotyczących wychowania seksualnego jest mowa, że o masturbacji należy uczyć dzieci już przez czwartym rokiem życia.[32] Ukazywanie masturbacji jako zjawiska normalnego jest ukrytym zachęcaniem do niej - wiadomo, że dzieci wiele rzeczy robią na próbę, z ciekawości. A ponieważ stanowi ona źródło przyjemności, łatwo może być praktyką prowadząca do uzależnienia. Masturbacja nawykowa degeneruje psychikę, prowadzi do postawy narcystycznego zaspokojenia popędu seksualnego, co z kolei blokuje dojrzewanie do miłości i powoduje zamknięcie się w sobie.[33] Warto dodać, że praktyka onanizmu została potępiona w Piśmie Świętym. Stanowi ona poważny nieporządek moralny (por. Rdz 38, 9-10).


4. Niektóre narzędzia działania ideologii gender.

Ideologia gender oddziałuje na społeczeństwo różnymi metodami, kanałami. Nie sposób wszystkich z nich nawet wymienić - wymagałoby to szerszego opracowania. Jednym z najsilniejszych sposobów działania, prowadzących do utrwalenia ideologii gender w społeczeństwie jest zmiana przepisów prawnych. Przede wszystkim chodzi w tych przepisach o podważenie tradycyjnie rozumianego małżeństwa, opartego na naturalnym związku mężczyzny i kobiety, co prowadzi do zniszczenia instytucji rodziny. Wyżej wspomniano także o ograniczaniu praw rodzicielskich, opartym na kłamliwym argumencie umacniania "praw dziecka". Wprowadza się przepisy umożliwiające systematyczną edukację seksualną już od wieku przedszkolnego. Promuje się homoseksualizm itd. Zmiana przepisów prawnych w kierunku wprowadzania ideologii gender jest bardzo szkodliwa społecznie i duchowo dla człowieka. Wiadomo przecież, że prawo nie tylko tworzy przestrzeń działania w danej dziedzinie, ale także ma znaczenie wychowawcze.[34] Ponadto należy zauważyć, że często promotorzy gender wprowadzają zmiany prawa przez wywieranie presji na rządy narodowe, niszcząc w ten sposób suwerenności państw. Na przykład uzależnia się pomoc ekonomiczną od zmiany przepisów prawnych. Widać w takich działaniach jak bardzo silne lobby ekonomiczne i polityczne stoją za ideologią gender.[35]


Jednym z podstawowych narzędzi działania ideologii gender jest posługiwanie się kłamstwem i manipulacją opinia publiczną. Szczególnym chwytem w tej metodzie jest nazywanie naukowym tego co z nauką ma niewiele wspólnego, albo jest świadomym sfałszowaniem badań naukowych. Przykładem może być problem homoseksualizmu uznanego za normalną, czyli naturalną orientację seksualną. Prawda naukowa jest jednak zupełnie inna. Homoseksualizm nie jest czymś wrodzonym, czyli nie jest naturalny. Nie ma w człowieku genu homoseksualnego. Rzetelne badania naukowe pokazują, że skłonności homoseksualne wynikają najczęściej z konfliktu tożsamości w dzieciństwie. W takim wypadku skłonności homoseksualne należy uważać za zaburzenie w psychice i naturze człowieka, a nie jako nową płeć - jak chcą ideolodzy gender.[36] Oczywiście nie można nikogo karać za skłonności homoseksualne. Jednak istnieje odpowiedzialność moralna za czyny homoseksualne. Według słów św. Pawła mężczyźnie współżyjący ze sobą królestwa Bożego nie odziedziczą (por. 1Kor 6, 9-10). Apostoł nazywa pożycie homoseksualne jako zboczenie przeciwne naturze ludzkiej (por. Rz 1, 26-28). Czyny homoseksualne są także surowo potępione w Starym Testamencie (por. Kpł 18, 22). Z ich powodu została zniszczona Sodoma i Gomora (por. Rdz. 19, 5-11).


Ukrytym, mało zauważalnym sposobem wprowadzania ideologii gender, ale bardzo skutecznym, jest manipulacja pojęciami ludzkiego języka. Język jest wyrazicielem i nośnikiem ludzkiej kultury. Zmiany w zakresie i rozumieniu pojęć języka prowadzą do zmian samej kultury. W historii prostym przykładem manipulacji językiem może być nazwa organu komunistycznej partii KC PZPR, który był bodaj największym stekiem kłamstw. Gazeta ta nosiła tytuł "Prawda".[37] Ideologia gender posługuje się w swym działaniu wieloma pojęciami, "kluczami", które ułatwiają jej rozprzestrzenianie się. Jednym z nich jest pojęcie "dyskryminacji". Pojęcie to służy do zmiany porządku moralnego, bo przecież nikogo nie można dyskryminować. W praktyce jednak, ci których nie można dyskryminować, np. homoseksualiści i lesbijki, mają prawo dyskryminować katolików, jako "homofobów" - inne pojęcie kluczowe w ideologii gender.[38]


Nośnikiem ideologii gender są przede wszystkim media. Obrazy i filmy rozbudzające seksualność człowieka są czymś powszechnym. Nagość powszechnie stosowana jest jako element reklam różnego rodzaju produktów, poczynając od samochodów, skończywszy na bieliźnie. Największym problemem wydaje się dostępność w internecie do pornografii, szczególnie dostępność dla dzieci i młodzieży. Pornografia jest bardzo szkodliwa duchowo ponieważ oglądanie jej szybko prowadzi do uzależnienia. Powoduje ona także zmiany w psychice prowadzące często do wynaturzeń seksualnych.[39]


Zakończenie

W świetle przedstawionych zagrożeń, które niesie w sobie ideologia gender, jest jasne, że wobec tej ideologii nie można pozostawać obojętnym. Nie można zająć postawy np.: każdy ma swój rozum, niech więc korzysta z tego co dobre. Szczególnie dzieci i młodzież nie są świadomi, co naprawdę się dzieje w sferze wychowania, jak wielkiej podlegają manipulacji. Należy podjąć świadomą i przemyślaną walkę z ideologią denger i wszystkimi jej przejawami. Najpierw uświadamiając, czym ona jest i jakie niesie ze sobą skutki - taki był cel niniejszej katechezy. Rodzice powinni interesować się, jakie treści wychowawcze przekazywane są w szkołach ich dzieciom, kontrolować domowy internet, gry, którymi bawią się dzieci itp. Należy włączać się w inicjatywy społeczne broniące życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Czynić to wszystko, co jest w naszej ludzkiej mocy i modlić się do Boga o pomoc. Jeśli chodzi o państwo, to władza może w nim skutecznie bronić społeczeństwo przed ideologią gender. Przykładem jest Norwegia, która zaczęła się wycofywać z tej niszczącej ideologii - rząd norweski przestał finansować jej rozwój.[40] Dlatego trzeba mądrze wybierać przedstawicieli władzy, nie zniechęcając się ogólnym bałaganem i manipulacją w polityce.


[1] Por. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach programu operacyjnego Kapitał ludzki, Warszawa 2010, s. 50; http://pl.wikipedia.org/wiki/Gender.

[2] Por. G. Kuby, Globalna rewolucja seksualna, Homo Dei, s. 103, 176; Gender, Warszawa 2013, s. 17.

[3] Por. G. Kuby, Globalna rewolucja seksualna, dz. cyt., s. 103.

[4] Por. Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA, Standardy edukacji seksualnej w Europie, s. 17-18, 27; G. Kuby. dz. cyt., s. 29; Gender, dz. cyt., s. 17.

[5] Por. Grupa edukatorów PONTON, Jak dojrzewać i nie zwariować, s. 23, 33, 35, 40-41.

Grupa Edukatorów Seksualnych "Ponton" działa przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, ul. Nowolipie 13/15, Warszawa.

[6] Por. G. Kuby. Dz. cyt., s. 22; por. Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA, dz. cyt., s. 15-16.

[7] Por. Gender, dz. cyt., s. 16; http://genderstudies.pl.

[8] Por. G. Kubu, dz. Cyt., s. 22-23, 141-142; Gender, dz. cyt., s. 21-22.

[9] Por. tamże, s. 30, 35.

[10] Por. Gender, dz. cyt., s. 22-23; por. Status Fundacji Gender Center.

[11] Por. Gender, dz. cyt., s. 20.

[12] Por. Grupa edukatorów PONTON, dz. cyt., s. 64; por. Gender, dz. cyt., s. 24-25.

[13] Por. Benedykt XVI, Przemówienie do Kurii Rzymskiej 21 XII 2012 r.

[14] Por. G. Kuby, dz. cyt., s. 17-18, 23.

[15] Por. tamże, s. 33.

[16] Por. Gender, dz. cyt., s. 10.

[17] The ten guides for a new Age of Reason:

1. Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.
2. Guide reproduction wisely - improving fitness and diversity.
3. Unite humanity with a living new language.
4. Rule passion - faith - tradition - and all things with tempered reason.
5. Protect people and nations with fair laws and just courts.
6. Let all nations rule internally resolving external disputes in a world court.
7. Avoid petty laws and useless officials.
8. Balance personal rights with social duties.
9. Prize truth - beauty - love - seeking harmony with the infinite.
10. Be not a cancer on the earth - Leave room for nature - Leave room for nature

[18] Por. http://vigilantcitizen.com/?p=5496.

[19] Por. G. Kuby, dz. cyt., s. 24, 29.

[20] Por. G. Kuby, s. 29, 193, 197-199; Gender, dz. cyt., s. 23.

[21] Por. Jan Paweł II, Veritatis splendor, 47; tenże, Evangelium vitae, 14.

[22] Por. G. Kuby, dz. cyt., s. 28.

[23] Por. tamże, s. 52.

[24] Por. Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA, dz. cyt., s. 28.

[25] Por. tamże, s. 12.

[26] Por. Benedykt XVI, dz. cyt.

[27] Por. Jan Paweł II, Veritatis splendor, 33, 80.

[28] Por. G. Kuby, dz. cyt., s. 265-266.

[29] Por. G. Kuby, dz. cyt., 340-341; F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, Wrocław 1986, s. 13, 31-32.

[30] Por. G. Kuby, dz. cyt., s. 332.

[31] Por. G. Kuby, dz. cyt., s. 341-342; E. Weron, Kierownictwo duchowe, Poznań-Warszawa 1983, s. 13, 93.

[32] Por. Grupa edukatorów PONTON, dz. cyt., s. 23; Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA, dz. cyt., s. 38

[33] Por. G. Kuby, dz. cyt., s. 342-343; F. Sawicki, dz. cyt. s. 32-33.

[34] Por. G. Kuby, dz. cyt., s. 50, 125-126, 132-133; Gender, dz. cyt., s. 17.

[35] Por. G. Kuby, dz. cyt., s. 112-113.

[36] Por. tamże, s. 214-215.

[37] Por. tamże, s. 166-167.

[38] Por. tamże, s. 173, 175.

[39] Por. tamże, s. 194-196.

[40] Por. tamże, s. 162. 
Wyszukiwarka

Czas ucieka


wieczność czeka

wschód słońca 03:40 UT,
zachód słońca 17:32 UT
okr. zimowy +1h; okr. letni +2h
Dziś jest: 105 dzień i 16 tydzień r.
do końca roku pozostało 260 dni
Imieniny obchodzą:
Olimpia, Anastazja, Bazyli
Twoje IP: 100.26.179.251
jesteś gościem wyświetlono razy obecnie jest gości
© by Marian Kurtycz
Ostatnia aktualizacja strony
03.02.2018
Witryna powstała 1 maja 2011 r. w dniu beatyfikacji Papieża Jana Pawła II